ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร รุ่น 11 (2562) SP(S)#11 อบรม 1 มิย. - 21 กค. 62


วันที่ อบรม  1 มิ.ย. 2562 - 21 ก.ค. 2562
ปี 2562 รุ่นที่ 11

หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"

ภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติ 80 ชม. อบรม 1 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2562 (วันเสาร์ - อาทิตย์)

เวลา 08.45 - 17.45 น.

หัวข้ออบรม 

1) จรรยาบรรณตัวแทนออกของ

2) กฎหมายศุลกากร

3) พิกัดอัตราศุลกากร

4) ราคาศุลกากร

5) แหล่งกำเนิดสินค้า

6) พิธีการศุลกากรระบบอิเล็คทรอนิกส์

7) การสำแดงใบขนขาเข้า - ขาออก

8) การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า - ขาออก

9)พิธีการส่งออกเฉพาะเรื่อง

10) พิธีการส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์

11) พิธีการศุลกากรทางอากาศยาน

12) พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์

13) สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร

การทดสอบ

*** หลักสูตรนี้ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยวิทยากรจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมศุลกากร TIFFA ITBS สถาบันของภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ตรงกับธุรกิจตัวแทนออกของ ธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ***sps11App_บุคคล


()
ปี 2562 รุ่นที่ 121
วันที่ อบรม  6 ก.พ. 2562 - 29 มี.ค. 2562