หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)


วันที่ อบรม  22 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562
ปี 2562 รุ่นที่ 46

เนื้อหาหลักสูตรครบ ตามประกาศของ IMO  เริ่มใช้ 1 ม.ค. 53 เป็นต้นไป
ผู้อบรมสามารถนำประกาศนียบัตร TIFFA/ITBS  เพื่อรับรองความรู้ตามที่ IMDG Code กำหนด
Workshop ควบคู่กับการบรรยาย เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดแจ้ง (14 ชั่วโมง)

เนื้อหาหลักสูตร
1. Overview of International Transportation of Dangerous Goods
2. International Conventions & Recommendations concerned
                 - The International Convention for the Safety of Life at Sea 1974   (SOLAS)
                 - The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships  (MARPOL 73/78)
                 - Transport of Dangerous Goods Recommendations (UN-Recommendations)
                 -  International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
                 -  Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and  Related Activities in Port Areas
                 - The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal  (Basel Convention)           
3. Classification
             -  Classes, Divisions    - Primary Risk & Secondary Risks    - Packing group                                                                 
             -  UN number and Proper Shipping Name    - Labelling, Placarding and Marking    - Marine Pollutant
4. Segregation and Storage
             - Segregation and Storage of Dangerous Goods in package form
             - Segregation and Storage of Dangerous Goods in package container
5. Precautions Involving Dangerous Goods
             - General provision in the event of incident   - Fire precautions       - Special precautions for class 1,2,3 and 7
6. Documentation
             - DG Declaration      - Material Safety Datasheet        - Others
7. Other Related Activities
              - Empty container    - Fumigation      - Information     - Hazardous Waste
8. Land Transport
              - Loading and Lashing                                - Stuffing and Unstuffing
              - Container / Vehicle packing certificate      - Kemler code
9. Packaging, IBCs and ISO Tank Container
              - The United Nation packaging symbol for packaging and IBCs
              - Various Types of Packagings for chemicals    
              -  IBCs     -  ISO Tankcontainer
10. กฎหมายของประเทศไทย  
              -  DG Classification of PAT    - DG Classification of LCH
              -  พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
              -  พ.ร.บ. เดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
เวลา : 09.00 - 17.00 น. (14 ชั่วโมง)

อบรมวัน : ศุกร์ - เสาร์

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :
ITBS 02-018-2800 ต่อ 8901-8902
  business.facebook.com/ITBSL
www.itbsthai.com
www.itbslogistics.com


()
ปี 2562 รุ่นที่ 121
วันที่ อบรม  6 ก.พ. 2562 - 29 มี.ค. 2562