ข่าวสาร / ข่าวสารทั่วไป

JOBLOG ร่วมงาน TILOG-LOGISTIX 2019
28 ส.ค. 2562

JOBLOG ร่วมออก booth งาน TILOG-LOGISTIX2019 ณ Hall 98 Bitec Bangna เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562  Read More

รมต.แรงงานร่วมส่งมอบแรงงานสมรรถนะสูง Super Worker
3 เม.ย. 2562

“กว่า 200 คน แรงงานคุณภาพระดับปริญญาตรี รับวุฒิบัตรสำเร็จการอบรมโลจิสติกส์และมีงานทำ”8 Read More

บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
8 มี.ค. 2562

ผอ. ITBS ร่วมบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ  Read More

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7 ส.ค. 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต Read More

ส่งมอบแรงงานคุณภาพระดับปริญญาตรี
6 ส.ค. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงานภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้อบรมทุนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน TIFFA ITBS Read More

ทุนอบรมฟรี ด้านโลจิสติกส์ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
28 เม.ย. 2561

คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมทิฟฟ่า/ ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์ เพื่อคัดเลือกผู้เข้าอบรมโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ Read More

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
28 มี.ค. 2561

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ(TIFFA) กับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Read More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาแผนพัฒนากำลังคน
16 มี.ค. 2561

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ผอ.สมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ และผู้จัดการสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาแผนพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  Read More

ประชุมสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
28 ก.พ. 2561

ประชุมสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ครั้งที่ 1ประจำปี 2561 เพื่อหารือ ระบบการเงินในอุตสาหกรรมทางด้านโลจิสติกส์, ปัญหาต่างๆของภาคธุรกิจโลจิสติกส์ Read More