ทุนอบรมฟรี ด้านโลจิสติกส์ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  28 เม.ย. 2561

เมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2561 คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมทิฟฟ่า/ ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์ เพื่อคัดเลือกผู้เข้าอบรมโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
          ในหลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เนื่องจากขณะนี้สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก ทั้งจากการขยายตัวด้านคมนาคม และการค้า การลงทุนด้านต่างๆ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ดำเนิน โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ในการเปิดโอกาสให้คนทำงานและประชาชนทั่วไป ได้เข้าฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ ภายใต้หัวข้อจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากร การขนส่งทางทะเลและอากาศ การบรรจุและขนถ่ายสินค้า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การตลาด ภาษาอังกฤษสำหรับการขนส่งทางเรือและทางอากาศ ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 240 ชั่วโมง โดยภาคทฤษฎีดำเนินการระหว่างวันที่ 8 พ.ค.-22 มิ.ย. 2561 และฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย.-31 ก.ค. 2561 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้ามาทำงานในสายงานโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางอากาศ และด่านศุลลากร


JOBLOG ร่วมงาน TILOG-LOGISTIX 2019
28 ส.ค. 2562

JOBLOG ร่วมออก booth งาน TILOG-LOGISTIX2019 ณ Hall 98 Bitec Bangna เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562  Read More

รมต.แรงงานร่วมส่งมอบแรงงานสมรรถนะสูง Super Worker
3 เม.ย. 2562

“กว่า 200 คน แรงงานคุณภาพระดับปริญญาตรี รับวุฒิบัตรสำเร็จการอบรมโลจิสติกส์และมีงานทำ”8 Read More

บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
8 มี.ค. 2562

ผอ. ITBS ร่วมบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ  Read More

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7 ส.ค. 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต Read More

24/10/60