พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาแผนพัฒนากำลังคน
  16 มี.ค. 2561

วันที่ 15 มีนาคม 2561 รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ผอ.สมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ และผู้จัดการสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาแผนพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนดำเนินงานร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา จัดทำปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนกำหนดทิศทางเพื่อยกระดับและเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทั้งนี้จะมีการจัดการอบรมภาคทฤษฏี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และอบรมภาคปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ เพื่อออกแบบการเรียนรู้ทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความมุ่งมั่นและเห็นแนวทางอาชีพในอนาคตมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น การทำงานเป็นทีม การคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การนำเสนอและการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ เป็นต้น


JOBLOG ร่วมงาน TILOG-LOGISTIX 2019
28 ส.ค. 2562

JOBLOG ร่วมออก booth งาน TILOG-LOGISTIX2019 ณ Hall 98 Bitec Bangna เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562  Read More

รมต.แรงงานร่วมส่งมอบแรงงานสมรรถนะสูง Super Worker
3 เม.ย. 2562

“กว่า 200 คน แรงงานคุณภาพระดับปริญญาตรี รับวุฒิบัตรสำเร็จการอบรมโลจิสติกส์และมีงานทำ”8 Read More

บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
8 มี.ค. 2562

ผอ. ITBS ร่วมบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ  Read More

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7 ส.ค. 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต Read More

24/10/60