Secretary
 • งานประจำ
 • 30 ก.ย. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 349 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Secretary
 • งานประจำ
 • 30 ก.ย. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 344 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
NPC (Pricing Coordinator) ocean freight product
 • นักศึกษาฝึกงาน
 • 11 ม.ค. 2564 - 5 ก.พ. 2564
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 109 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
พนักงานฝ่ายคอมพิวเตอร์
 • นักศึกษาฝึกงาน
 • 1 ม.ค. 2513 - 1 ม.ค. 2513
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 72 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม