Customs Broker

Shipping Supervisor (Export)
 • งานประจำ
 • 16 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 320 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 1 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Sales & Marketing
 • งานประจำ
 • 23 ส.ค. 2562 - 3 ต.ค. 2562
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 528 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 5 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
IMPORT - EXPORT CUSTOMER SERVICES
 • งานประจำ
 • 23 ส.ค. 2562 - 3 ต.ค. 2562
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 493 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 11 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ชิปปิ้ง ( Shipping )
 • งานประจำ
 • 7 ต.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 517 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 15 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Shipping Officer เจ้าหน้าที่ชิปปิ้ง
 • งานประจำ
 • 7 ต.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 462 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 6 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม