Warehousing

Warehouse Officer
 • งานประจำ
 • 7 มี.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 613 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 13 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Warehouse Officer /เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 • งานประจำ
 • 23 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 1056 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 3 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
warehouse manager/ผู้จัดการคลังสินค้า
 • งานประจำ
 • 23 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 • 18,000 - 40,000 บาท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 533 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Warehouse Leader
 • งานประจำ
 • 23 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 506 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 1 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Logistics Assistant Manager
 • งานประจำ
 • 23 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 480 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 3 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม