Warehousing

Warehouse Officer
 • งานประจำ
 • 7 มี.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 337 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 8 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Warehouse Officer /เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 • งานประจำ
 • 23 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 810 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 3 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
warehouse manager/ผู้จัดการคลังสินค้า
 • งานประจำ
 • 23 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 • 18,000 - 40,000 บาท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 293 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Warehouse Leader
 • งานประจำ
 • 23 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 216 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Logistics Assistant Manager
 • งานประจำ
 • 23 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 240 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 3 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม