Paperless : EDI

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง
 • งานประจำ
 • 18 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 726 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 2 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
shipping
 • งานประจำ
 • 20 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 690 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 1 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่คีย์ใบขนฯ ขาเข้า/ขาออก + C/O
 • งานประจำ
 • 23 ส.ค. 2562 - 3 ต.ค. 2562
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 868 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 15 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
EDI Officer - เจ้าหน้าที่คีย์ใบขน
 • งานประจำ
 • 20 พ.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 1226 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 3 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่คีย์ใบขน
 • งานประจำ
 • 23 ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 381 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 2 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม