Packing & Moving

พนักงาน loader
 • งานประจำ
 • 28 มี.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2561
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 503 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 1 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Logistics Coordinator
 • งานประจำ
 • 11 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 • 27,000 - 40,000 บาท
 • กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 506 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 3 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ย้ายบ้านขาเข้า) **ด่วน
 • งานประจำ
 • 7 ต.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 • 15,000 - 20,000 บาท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 160 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 2 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพบริการ(ภาคสนาม) **ด่วน
 • งานประจำ
 • 7 ต.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 • 15,000 - 20,000 บาท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 157 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 1 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม