Packing & Moving

พนักงาน loader
 • งานประจำ
 • 28 มี.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2561
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 1033 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 1 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Logistics Coordinator
 • งานประจำ
 • 11 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 • 27,000 - 40,000 บาท
 • กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 1971 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 3 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ย้ายบ้านขาเข้า) **ด่วน
 • งานประจำ
 • 7 ต.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 • 15,000 - 20,000 บาท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 435 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 2 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพบริการ(ภาคสนาม) **ด่วน
 • งานประจำ
 • 7 ต.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 • 15,000 - 20,000 บาท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 407 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 1 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
 • งานประจำ
 • 3 ม.ค. 2563 - 18 มี.ค. 2563
 • 15,000 - 20,000 บาท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 250 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 2 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม