Liner

Operation Coordinator
 • งานประจำ
 • 24 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 755 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Sales Executive
 • งานประจำ
 • 24 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 720 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
พนักงานฝ่ายการเงินและการบัญชี
 • งานประจำ
 • 23 ส.ค. 2562 - 3 ต.ค. 2562
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 496 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 1 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า
 • งานประจำ
 • 23 ส.ค. 2562 - 3 ต.ค. 2562
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 678 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 8 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
พนักงานปฏิบัติงานท่าเรือ (กรุงเทพฯ / แหลมฉบัง)
 • งานประจำ
 • 23 ส.ค. 2562 - 3 ต.ค. 2562
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 915 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 19 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม