Airfreight

Airfreight Export
 • งานประจำ
 • 7 มี.ค. 2561 - 21 มี.ค. 2561
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 492 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Air Operation Staff (Suvarnabhumi Office)
 • งานประจำ
 • 15 พ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 799 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 4 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Air Export Operation
 • งานประจำ
 • 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 505 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 2 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Airfreight Import Operations Supervisor
 • งานประจำ
 • 23 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 453 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 3 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Manager, Customs (Airfreight)
 • งานประจำ
 • 23 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 546 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม