Seafreight

Marketing Executives (20,000-100,000++) ตามความสามารถ
 • งานประจำ
 • 16 พ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 620 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 5 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Sea Export Operation
 • งานประจำ
 • 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 471 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 1 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Senior Customer Service Sea Freight.
 • งานประจำ
 • 21 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 366 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Ocean Freight Manager / ผู้จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล
 • งานประจำ
 • 23 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 245 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Executive, Sales Freight
 • งานประจำ
 • 23 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 482 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 3 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม