Marketing Executives (20,000-100,000++) ตามความสามารถ


  • เงินเดือน : เงินดือนสามารถต่อรองได้
  • ประเภทงาน : งานประจำ
  • ตำแหน่ง Seafreight
  • จำนวนที่รับ : 4 อัตรา
  • ประสบการณ์ : ปี
  • วันที่เปิดรับ : 16 พ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561
  • สถานที่ : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

รายละเอียดทั่วไป

ลักษณะการทำงาน- ประชาสัมพันธ์บริการ ให้แก่ผู้ส่งออก / นำเข้า
- เสนอค่าระวางขนส่งสินค้า ทางน้ำ ทางอากาศ ทางบก
- ประสานงานขั้นตอนการส่งออก / นำเข้า
 

คุณสมบัติผู้สมัคร 1. Male / Femal age not over 27 years
 2. Graduated Bacherlor's degree or higher in any fields
 3. Enthusiasm and Interpersonal skill
 4. Ability to work under pressure (Target 3X up)
 5. Interested in marine transport, logistics and supply chain
 6. Own transport vehicle (will be an advantage)

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเหล่านี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ข้อมูลหลักสูตร